เทศบาลประกาศผู้ชนะก่อสร้างผู้ขาดคุณสมบัติประมูลจ้างไม่ชอบต้องเพิกถอนประกาศ

  • 0 replies
  • 17 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ผู้รับจ้างฟ้องให้เพิกถอนประกาศของเทศบาลตำบล บ.กรณีประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โดยได้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ 2 แต่เทศบาลตำบล บ.ได้ประกาศให้ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ซึ่งขาดคุณสมบัติเป็นผู้ชนะการประมูลจ้างดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ให้เพิกถอนประกาศของเทศบาลตำบล บ. ที่ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.ป็นผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวย 3 แห่งภายในเขตเทศบาลตำบล บ.โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกประกาศ นั้น "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.145/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/01012-600366-1F-630423-0000657367.pdf