เทศบาลเลิกจ้างพนักงานจ้างอ้างค่าใช้จ่ายมากไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายต้องรับผิดละเมิด

  • 0 replies
  • 19 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลตำบล ม.ว่าจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษามีกำหนด 4 ปี ต่อมาเทศบาลตำบล ม.ได้มีบันทึกข้อความแจ้งการปรับลดพนักงานจ้างเป็นจ้างเหมาบริการแทน โดยอ้างมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ที่เห็นชอบประกาศใช้แผนอัตรากำลังตามที่เทศบาลตำบล ม.เสนอซึ่งมีการยุบเลิกพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 10 ตำแหน่งและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 ตำแหน่ง โดยอ้างหนังสือสำนักงาน ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1451 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าใช้จ่ายเงินเดือนฯ ที่มีแนวโน้มใกล้เคียงหรือเต็มร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาแทน ต่อมาเทศบาลตำบล ม.จึงเลิกจ้างพนักงานจ้างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เทศบาลตำบล ม.จึงไม่ปฏิติตามศัญญาจ้างจึงทำให้พนักงานจ้างได้รับความเสียเสีย ดังนั้น เทศบาลตำบล ม.ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่พนักงานจ้างตามกฎหมาย "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.115/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-591130-1F-630226-0000656767.pdf