ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงต่อมาหน่วยงานไล่ออกเรียกเงินบำนาญคืน

  • 0 replies
  • 18 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินออกจากราชการและเรียกเงินบำเหน็จบำนาญคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อ ปี จึงชอบแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.139/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) การค้นข้อมูลเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561322-1F-630416-0000657166.pdf