ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดปลัดอำเภอการสอบนายอำเภอลงโทษปลดออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • 0 replies
  • 26 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดปลัดอำเภอกรณีการสอบหลักสูตรนายอำเภอต่อมาเอาสำนวนการไต่สวนข้เท็จจริงของ ป.ป.ช.มาลงโทษปลดออกจากราชการโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ ฟบ.15/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a079e370-377c-440e-b918-66b0788b73c0