การที่มีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอ้างว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 322 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษา “สัญญาต้องเป็นสัญญา” การที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอ้างว่า สิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย “คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 280/2563 “ (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590282-1F-640121-0000674760.pdf