คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2564 ชุดที่ 3

  • 0 replies
  • 277 views
1.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 35/2564 เรื่อ การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210304154458.pdf
2.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 38/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210304154031.pdf
3.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 20/2564 เรื่อง การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210304134859.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 11/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ เขตเลือกตั้งที่ 1 (ค้นโดยนิติกรพร) 
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210303114032.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 29/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านพราน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (ค้นโดยนิติกรพร) 
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210303101503.pdf
6.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 27/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210302162642.pdf
7.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวิจฉัยที่ 30/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210302162338.pdf
8.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 28/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210302161943.pdf
9.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งคำวินิจฉัยที่ 13/2564 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ เขตเลือกตั้งที่ 1 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210301141516.pdf
10.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 12/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210301113731.pdf
11.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 5/2564 เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงชัย เขตเลือกตั้งที่ 1 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210219151245.pdf
12.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งคำวินิจฉัยที่ 11/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภา่ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210219141614.pdf
13.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 17/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน เขตเลือกตั้ง 1 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210211142757.pdf
14.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 9/2564 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210216115222.pdf
15.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 8/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 และเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสกลนคร (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210211142700.pdf
16.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คำวินิจฉัยที่ 1/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210201114037.pdf
17.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คำวินิจฉัยที่ 2/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 16 กรุงเทพมหานคร  (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210129152551.pdf
18.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 3/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210129152657.pdf
19.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 4/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210129152754.pdf
20.นิติกรพรขอนำเรียนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คำวินิจฉัยที่ 6/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดลพบุรี (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210211142554.pdf