หนังสือหารือสมาชิก อบต.เป็น อสม.ขาดคุณสมบัติหรือไม่

  • 0 replies
  • 210 views
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือสมาชิก อบต.เป็น อสม.ขาดคุณสมบัติหรือไม่กล่าวคือไม่ขาดคุณสมบัติแต่อย่างใดนำมาเทียบเคียงกับของเทศบาลได้ครับ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2553/1/7111_1.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือตอบข้อหารือการรับเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีพนักงานจ้างเทศบาล (ค้นโดยนิติกรพร)
http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/4371-53.pdf