เทศบาลขยายระยะเวลาการก่อสร้างน้ำประปาตามมติ ครม.แต่ปรับผู้รับจ้างไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 305 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลขยายระยะเวลาการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลตามมติรัฐมนตรี ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ต่อมาผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าเทศบาลปรับผู้รับจ้างจึงไม่ชอบด้วยกฏหมาย กล่าวคือ การที่เทศบาลอ้างว่า เมื่อผู้รับจ้างยอมรับการพิจารณาขยายเวลาก่อสร้าง จำนวน 90 วัน แล้ว จึงฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ศาลปกครองช้นต้นพิพากษาให้เทศบาลและนายกเทศมนตรีคืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วย  ขอให้ศึกษาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 632/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-580191-1F-630921-0000666651.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11-02-2021, 13:33:29 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »