ปลัด อบต.ฟ้องนายก อบต.และ ก.อบต.จังหวัดรับโอนรองปลัด อบต.มาแทนตนไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 217 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ระดับ 6 ฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีที่รับโอนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเขียบ ระดับ 7 มาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดแทนตน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุดจึงฟ้อง ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2556/01013-560618-2F-571128-0000540796.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่อาจารย์ฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เพิกถอนแบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง กรณีที่ไม่ต่อสัญญาจ้างจึงสิ้นสุดการเป็นอาจารย์ประจำ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ต่อมาอทุธรณ์คำอทธรณ์จึงเป็นอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ใช่สาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ดังนั้น จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540819-1F-580401-0000544964.pdf