หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี

  • 0 replies
  • 90 views
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/2/24972_1_1612945759513.pdf?time=1612946769789