คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดการรับโอนของหุ้นบริษัท ช.ลงโทษปลดออกไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 230 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดกรณีการรับโอนของหุ้นบริษัท ช.มูลค่า 738 ล้านบาท โดยพิจารณาว่าเป็นการได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาและจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายประมวลรัษฎากรต่อมาได้มีคำสั่งลงโทษลดออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. 203/2563 มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600260-1F-631014-0000669311.pdf