ประกาศ ป.ป.ช.แบบยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2563

  • 0 replies
  • 83 views
นิติกรพรขอนำเรียนประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศแบบยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  พ.ศ.2563  สำหรับนักการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2680397a3c32a7816785116b07100de446d77d4.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.nacc.go.th/files/article/attachments/2680397e05d3704db885d63a5cf3a183f80b25f.pdf