หาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด

  • 0 replies
  • 379 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษาจาก คำวินิจฉัยที่ 4/2564 เรื่อง การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรณีถูกร้องว่า หลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง กล่าวคือ ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้องได้หาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการหลอกลวง หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2562 มาตรา 65 (5) ตามคำร้องแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งยกคำร้อง (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20210129152754.pdf