หารือสมาชิกสภาเทศบาลแจ้งย้ายชื่อตนออกจากทะเบียนบ้านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่

  • 0 replies
  • 206 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่สมาชิกสภาเทศบาลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งต่อมา สมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งย้ายชื่อของตนออกจากทะเบียนบ้านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/6/23662_1_1591258385910.pdf?time=1591281823871