การที่ชาวบ้านฟ้อง อบต.ละเมิดให้เพิกถอนที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนที่ดินของชาวบ้าน

  • 0 replies
  • 420 views
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีแนวทางศึกษาการที่ชาวบ้านฟ้อง อบต.ละเมิดให้เพิกถอนที่สาธารณะประโยชน์ ทับซ้อนที่ดินของชาวบ้าน (ค้นโดยนิติกรพร)
http://123.242.161.135/edoc/cp/upload/document/RD-2563-ID(223530)-NO(1095)-D20M03T100303.pdf