ข้าราชการใช้วาจาที่ไม่สุภาพกดขี่ข่มเหงไม่ต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการผิดวินัย

  • 0 replies
  • 466 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการ กรณีถูกล่าวหารว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ กดขี่ข่มเหงไม่ต้อนรับผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล รวมถึงมาปฏบัติราชการสาย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบในการลา ต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แล้วเห็นว่า เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวหน้าที่ของตน แลฐานะดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ กล่าวคือ การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลาสามเดือน กับข้าราชการรายดังกล่าว แต่ข้าราชการรายดังกล่าวไม่พอใจที่มีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลาสามเดือน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งที่ลงโทษตัดเงินเดือนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟบ. 12/2563" (ค้นโดยนิติกรพร) 21/11/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03011-580022-1F-630618-0000659397.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21-11-2020, 00:51:00 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »