ปลัด อบต.ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้การคลังทุจริตต้องรับผิดทางละเมิด

  • 0 replies
  • 416 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หัวหน้าส่วนการคลังซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตต่อหน่วยงานหลายกรณีได้แก่ การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน การไม่ส่งคืนเงินยืม การเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีฎีกาเบิกจ่าย การแก้ไขจำนวนเงินในเช็ค การไม่นำเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ การนำเงินไปฝากธนาคารไม่ครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงิน จึงทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กล่าวคือ ต่อมาอำเภอได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดและมีคำสั่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินส่วนของตน หากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับชำระหนี้จากหัวหน้าส่วนการคลังได้จำนวนเท่าใด ให้นำมาหักหรือคืนตามส่วนแห่งความรับผิดให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 509/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570822-1F-630908-0000664879.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20-11-2020, 04:40:29 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »