การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. รอการลงโทษ/ยกคำร้อง

  • 0 replies
  • 82 views
1.นิติกรพรขอนำเรียนการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงโทษจำคุกและปรับโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  "คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 5/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/095/T_0019.PDF
2.นิติกรพรขอนำเรียนการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายก อบต.ยกคำร้อง "คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 6/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/095/T_0028.PDF
3.นิติกรพรขอนำเรียนการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ยกคำร้อง “คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 7/2563”  (ค้นโดยนิติกรพร) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/095/T_0032.PDF