การขับรถยนต์ราชการไปงานศพของเจ้าหน้าที่รถยนต์ชนวัวรถยนตเสียหายรับผิดหรือไม่

  • 1 replies
  • 573 views


“ขับรถยนต์ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และลูกจ้างชั่วคราว ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง มีวัววิ่งขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิด ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย ต้องรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่”
การที่พนักงานขับรถยนต์ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ นาฬิกา ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการนอกเวลาราชการเพื่อไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เนื่องจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ นั้น เมื่อได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนของการขอใช้รถยนต์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ถือได้ว่าการเดินทางดังกล่าว เป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีวัว วิ่งขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัย มิได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการแต่อย่างใด ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๗/๒๕๕๖ (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=filename&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3D%22608%2F242%2F%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E117-56%2C1.pdf%22&blobheadervalue3=608%2F242%2F%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E117-56%2C1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438164769446&ssbinary=true
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16-11-2020, 23:08:49 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »

“ขับรถยนต์ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และลูกจ้างชั่วคราว ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง มีวัววิ่งขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิด ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย ต้องรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่”
การที่พนักงานขับรถยนต์ได้นำรถยนต์ราชการประจำหน่วยงานของรัฐเดินทางไปวัดเพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขณะเดินทางกลับเวลาประมาณ ๒๒.๑๐ นาฬิกา ได้ประสบอุบัติเหตุชนวัวบนทางหลวง ทำให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการนอกเวลาราชการเพื่อไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เนื่องจากเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ นั้น เมื่อได้มีการขออนุญาตตามขั้นตอนของการขอใช้รถยนต์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ถือได้ว่าการเดินทางดังกล่าว เป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีวัว วิ่งขึ้นมาจากข้างทางตัดหน้ารถยนต์ที่ขับมาโดยกะทันหันในระยะกระชั้นชิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุสุดวิสัย มิได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการแต่อย่างใด ย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เรื่องเสร็จที่ สรพ. ๑๑๗/๒๕๕๖ (ค้นโดยนิติกรพร)

https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=filename&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3D%22608%2F242%2F%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E117-56%2C1.pdf%22&blobheadervalue3=608%2F242%2F%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E117-56%2C1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438164769446&ssbinary=true