การดำเนินคดีอาญาไม่ผิดแต่การดำเนินการทางวินัยลงโทษไล่ออกชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 132 views
นิติกรพรขอนำเรียนการดำเนินคดีอาญาไม่ผิดแต่การดำเนินการทางวินัยลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560908-1F-610907-0000627673.pdf