ข้าราชการไม่ได้ทุจริตแต่ผิดระเบียบต้องรับผิดทางละเมิดตามสัดส่วนของตน

  • 0 replies
  • 220 views
นิติกรพรขอนำเรียน ข้าราชการไม่ได้ทุจริตแต่ผิดระเบียบต้องรับผิดทางละเมิดหรือไม่" การที่นายช่างโยธาไม่ได้ทุจริตแต่ผิดระเบียบต้องรับผิดทางละเมิดตามสัดส่วนของตน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-570360-1F-601215-0000611777.pdf