การทุจริตปลอมคะแนนในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลให้ออกจากราชการชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 318 views


นิติกรพรขอนำเรียนการทุจริตปลอมคะแนนในการสอบแข่งขัน พนักงานส่วนตำบลการที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้เจ้าหน้าที่ธุรการพ้นจากตำแหน่งชอบแล้ว "ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 110/2563 " (ค้นโดยนิติกรพร)09/11/2563
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600213-1F-630903-0000664742.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการทุจริตปลอมคะแนนในการสอบแข่งขัน พนักงานส่วนตำบลการที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชากาพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการพ้นจากตำแหน่งชอบแล้ว "ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 100/2563 " (ค้นโดยนิติกรพร) 09/11/2563
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/03012-610337-1F-630807-0000662735.pdf