การที่นายกเทศมนตรี โดยมติของ (ก.ท.จ.) มีคำสั่งย้ายปลัดเทศบาลไปเป็นรองปลัดเทศบาล

  • 0 replies
  • 448 views


"การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งย้ายปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) เป็นรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) เป็นคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่"
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดเทศบาลฟ้องนายกเทศมนตรี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) กรณีมีเทศบาลขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขยายระดับปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) เป็น(นักบริหารงานเทศบาล 7) และเพิ่มรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) ให้เทศบาลรับโอนปลัดเทศบาลอื่นมาแทนโดยมีคำสั่งย้ายปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) เป็นรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรี โดยมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเห็นชอบให้มีคำสั่งย้ายปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) ไปเป็นรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 6) จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 465-466/2563 (ค้นโดยนิติกรพพร) 

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561511-1F-630806-0000662714.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08-11-2020, 11:13:09 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »