อบต.ปกปิดข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างศาลจำคุกคนละ 3 ปี

  • 0 replies
  • 403 views

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลปกปิดข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างถนนและคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ว่ามีหน้าที่และรับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการแบ่งซื้อแบ่งจ้างงานประเภทโครงการซ่อมสร้าง ซึ่งซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท โดยวิธีสอบราคา เป็นการกระทำที่มิชอบตามข้อ 16 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นการปกปิดข้อมูลข่าวสารประกาศสอบราคาให้อยู่ในวงจำกัดและตัดโอกาสผู้มีอาชีพรับจ้างที่ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารมิให้เข้ามาเสนอราคา พยานหลักฐานของโจทก์ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยทั้งสองมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ จำเลยทั้งสองจึงกระทำความผิดฐานเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และฐานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 นอกจากนั้นจำเลยที่ 2 ยังกระทำความผิดฐานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ พิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมาอาญามาตรา 83 และจำเลยที่ 2 มีความผิดตามว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมาอาญามาตรา 83 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาอาญามาตรา 90 ลงโทษจำเลยทั้งสองจำคุกคนละ 6 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาอาญา. มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก “คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ อท.172/2562” (ค้นโดยนิติกรพร)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26-10-2020, 00:34:50 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »