การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกวดราคาจ้างและเอกสารเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้างผิด ม.157

  • 0 replies
  • 221 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเงื่อนไขรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงและกำหนดเพิ่มเติมในข้อ 1.13 รายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 11 รายการ และข้อ 2.8 ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอแคตตาล็อก หนังสือแต่งตั้งและหนังสือรับรองตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาข้อ 1.13 ว่า จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พ. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ. รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ระดับ 5 และเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินการและควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำเลยที่ 3 เป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ เช่น การจัดหาพัสดุโดยการซื้อหรือการจ้าง จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างในการจัดซื้อหรือจัดจ้างทุกวิธีเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง จัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ชี้แจง ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ข่าวสารการประกวดราคาหรือที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ระเบียบกำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำเลยทั้งสามจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จำเลยทั้งสามร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล พ. ที่เสียโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกจ้างจากผู้มีอาชีพรับจ้างรายอื่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันราคา หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจำเลยที่ 1 ผ่านหนังสือถึงดาบตำรวจ ช. โดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันจำเลยที่ 1 ย่อมประสงค์ต่อผลให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในประกาศและเอกสารประกวดราคาซึ่งเป็นส่วนที่เกินความจำเป็น ไม่เป็นสาระสำคัญ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด และปิดกั้นการแข่งขันราคาตามที่ดาบตำรวจ ช. สั่งการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการร่วมกับดาบตำรวจ ช. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล พ. หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต จำเลยที่ 1 จึงกระทำความผิดตามฟ้อง พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 (เดิม) ประกอบมาตรา 83 ลงโทษจำคุก 2 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ยกฟ้อง “คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  อท. 49/2563” (ค้นโดยนิติกรพร) 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-10-2020, 05:22:52 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »