การที่ปลัด อบต.ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวไม่เบิกค่าเดินทางไปราชการไม่ชอบฯ

  • 0 replies
  • 437 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัด อบต.ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ณ สำนักงานเลขานุการท้องถิ่งจังหวัด เทศบาลนครมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพัสดุกองคลังไปช่วยราชการกองประปา และนายกเทศมนตรีไม่เบิกค่าเดินทางไปราชการให้ประธานสภา มีผู้ขอมาครับท่าน ดังนี้
2.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งปลัด อบต.ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราว ณ สำนักงานเลขานุการท้องถิ่งจังหวัด ต่อมาได้ยื่นหนังสือขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เบิกค่าเดินทางไปราชการให้ปลัด อบต.จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.177/2560" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560926-1F-600615-0000600803.pdf
2.นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลนครมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพัสดุกองคลังไปช่วยราชการกองประปาต่อมาร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแต่มีมติยกคำร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานพัสดุไม่ชอบด้วยกฎหมาย "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 183/2557" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2551/01012-510450-1F-570523-0000131744.pdf
3.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีไม่เบิกค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าเข้าประชุมคณะกรรมาธิการบริหารของสมาคมสันนิบาติเทศบาลให้กับประธานสภาเทศบาลภายหลังที่เดินทางกลับจึงมีหนังสือขอเบิกค่าเดินทางไปราชการกับนายกเทศมนตรี แต่นายกเทศมนตรีไม่เบิกค่าเดินทางไปราชการให้กับประธานสภาเทศบาล จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 434/2562" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/01012-600035-1F-620808-0000643948.pdf