แนวทางปฏิบัติใช้มาตรการบังคับทางปกครองขอข้อมูลข่าวสารการยึดทรัพย์ลูกหนี้ฯ

  • 0 replies
  • 323 views

นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางปฏิบัติใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ขอข้อมูลข่าวสารการยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล การประณีประนอมยอมความต่อหน้าศาล ละเมิดต่อบุคคลภายนอก และการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ดังนี้

1.แนวทางปฏิบัติใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 หารือการบังคับทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 94-95/2549 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/work/e_book/eb2/eb291051/p26.pdf

2.หนังสือหารือ อบต.ขอข้อมูลข่าวสารการยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0021/00021693.PDF

3.หนังสือซักซ้อมแนวทางการประณีประนอมยอมความต่อหน้าศาลกรณีเจ้าหน้าที่ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) (2) http://www.tranglocal.go.th/datacenter/doc_download/a_251214_101926.pdf

4.หนังซักซ้อมแนวทางการประณีประนอมยอมความต่อหน้าศาลกรณีเจ้าหน้าที่ อปท.กรทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก มีผู้ขอมา (ค้นโดยนิติกรพร) http://core-website.com/public/download.php?filename=Scan001600150905.pdf&filepath=dispatch_upload/backend/core_dispatch_5236_1.pdf&document_root=/home/coreweb/domains/core-website.com/public_html

5.หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก มีผู้ขอมา (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.sukhothailocal.go.th/files/com_order/20141204134812jruxb.pdf

6.หนังสือกระทรวงมหาดไทยการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24338_1_1602750722912.pdf?time=1602798936216
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15-10-2020, 22:48:34 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »