คู่มือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

  • 0 replies
  • 447 views
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่มีผู้ขอมา (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/4/23495_1_1587633506930.pdf

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER39/DRAWER082/GENERAL/DATA0000/00000052.PDF

คู่มือมาตรฐานสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.whaynieo.go.th/site/attachments/article/111/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81.pdf