การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร

  • 0 replies
  • 328 views
นิติกรพรขอนำเรียนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
๑.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/241/T_0001.PDF
๒.คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/241/T_0002.PDF
๓.ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/241/T_0004.PDF
๔.ประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/241/T_0005.PDF