การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดข้าราชการกรณีการโอนหุ้นมีการยกเว้นภาษีปลดออกไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 289 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอธิบบดีกรมสรรพกรกรณีการโอนหุ้นมีการยกเว้นภาษีจึงเป็นความผิดวินัยอย่าร้ายแรง ต่อมากระทรวงการคลังมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการแต่ลดโทษเป็นปลดออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.203/2563"(ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/webcms/News/News_141020_124618.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15-10-2020, 00:02:05 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »