ข้าราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือนชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 427 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปศุสัตว์ฟ้องอธิบดีกรมปศุสัตว์ กับพวกรวม 13 คน กรณีไม่ได้ตรวจหลักฐานบัตร์ประจำตัวสัตว์ให้รอบคอบก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังท้องที่ปลาายทางต่อมาสัตว์มีอาการป่วยเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยจำนวน 6 ตัว พฤติการณืดังกล่าวถือว่าผิดวินัยย่างไม่ร้ายแรง จึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนปศุสัตว์ 5 % เป็นเวลา 1 เดือน ชอบแล้ว " คำพิพากาษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 11/2563 " (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01011-540014-1F-630617-0000659381.pdf