การสอบชำนาญการพิเศษไม่เลื่อนระดับ 8 ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  • 0 replies
  • 431 views
นิติกรพรขอนเรียนการที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกาศผลการสอบชำนาญการพิเศษไม่เลื่อนระดับให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นระดับ 8 ชอบแล้ว   "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 332/2563 "(ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561691-1F-630717-0000661121.pdf