การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดต่อมาผู้บังคับบัญชาลงโทษไล่ออกลดโทษปลดออกจึงไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 750 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดต่อมาผู้บังคับบัญชาลงโทษไล่ออกลดโทษปลดออกจึงไม่ชอบ  คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 30/2557 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01011-540164-1F-570723-0000131851.pdf