รถจักรยานยนต์ขับรถชนรถบรรทุกขยะของเทศบาลต้องฟ้องที่ศาลใด

  • 0 replies
  • 654 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เทศบาลเมืองให้รับผิดทางละเมิดกรณีรถจักรยานยนต์ขับรถชนรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ของเทศบาลเมืองได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้เสียหายทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เทศบาลเมืองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิด กล่าวคือ การฟ้องกรณีดังกล่าวเป็นการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ธรรมดาทั่วไปมิได้เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองแต่อย่างใด ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปได้ ดังนั้น จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  "คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำสั่งที่ คผ. 14/2563"   
(ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/08013-610171-2F-630618-0000659434.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08-10-2020, 23:16:37 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »