อบจ.มีคำสั่งให้ข้าราชการรับผิดทางละเมิดชดกรณีเบิกจ่ายอบรมไม่เป็นไปตามระเบียบ

  • 0 replies
  • 454 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้ข้าราชการรับผิดทางละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองสำหรับแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วมประชุมและกระเป๋าผ้าฝ้ายมีหูหิ้ว สำหรับแจกคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ แต่การนำคดีฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาตามกฎหมาย "คำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่ คผ. 17/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/08013-620119-2F-630625-0000659815.pdf