ผู้ใหญ่บ้านมีพฤตการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอาวุธปืนการให้พ้นตำแหน่งชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 341 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้ใหญ่บ้านมีพฤตการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและส่งฟ้องต่อศาลโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับ แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษ ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น คำสังดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ. 407/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01012-581399-1F-630806-0000662657.pdf