หนังสือว่ากล่าวตักเตือนนำผลการสอบข้อเท็จจริงมาว่ากล่าวตักเตือนไม่สอบวินัยไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 803 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีตำบลมีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนกรณีนำผลการสอบข้อเท็จจริงมาว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อบ. 12/2562" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/03012-570157-1F-620320-0000637285.pdf