การเรียกรับเงินให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

  • 0 replies
  • 290 views

นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการเรียกรับเงินเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ การสอบสวนวินัยปรากฎว่า ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดที่จะลงโทษไล่ออกหรือปลดออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ต่อมามีคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ดังนั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 460/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550959-1F-630814-0000663070.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05-10-2020, 23:35:54 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »