นายก อบจ.เข้าไปรับงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร อบจ.ให้ผู้รับจ้างทำงานแทนผิดอาญา ม.151

  • 0 replies
  • 432 views

นิติกรพรขอนำเรียนแนงทางกรณีศึกษา ดังนี้
      “การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปรับงานปรับปรุงต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่เสียเองโดยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เข้าประมูลงานแทนและใช้ผู้ไม่มีคุณสมบัติออกแบบอาคารและออกแบบในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงจนเป็นเหตุให้อาคารวิบัติอันเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ และจะมีความผิดทางอาญา หรือไม่
      จำเลยในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ แต่จำเลยไม่ได้กระทำเช่นนั้น เพราะจำเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสียเข้ารับทำงานเสียเองจำเลยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เข้าประมูลงานแทน เอกสารต่างๆ จึงทำในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว เมื่อประมูลงานมาได้แล้วจำเลยจ้างนายเรียนนายโดมหรืออุดมและนายลุ่ยทำงานและให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ทำสัญญาโอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างให้นายเรียนจึงเป็นผู้ทำงานส่วนใหญ่โดยนายเรียนไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามเช็คได้แต่ดำเนินการทางเอกสารเท่านั้น จะได้รับเงินค่าจ้างจากจำเลยเป็นเงินสดตามปริมาณงานที่ทำผ่านมาทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช. ขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ช. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และเป็นผู้สั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 จำเลยย่อมเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ชื้อ ทำ จัดการและดูแลกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ช. การที่จำเลยเข้าไปรับงานปรับปรุงต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช.ใหม่เสียเอง จึงเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองในกิจการที่ตนเอง มีหน้าที่ชื้อ ทำ จัดการ โดยทุจริต จำเลยใช้ผู้ไม่มีคุณสมบัติออกแบบอาคารและออกแบบในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงจนเป็นเหตุให้อาคารวิบัติ อันเป็นการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ช. เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 152 และยังเบนความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 แต่การกระทำของจำเลยเมื่อเป็นความผิดตามบทเฉพาะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 152 แล้ว จึงไม่จำต้องปรับบทประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม) จำคุก 8 ปี (คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 คดีหมายเลขแดง อท.55/2561) (สืบค้นโดยนิติกรพร)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05-10-2020, 13:39:12 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »