การที่ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียง 0.5 ขั้น นั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  • 0 replies
  • 1191 views


นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการศึกษาการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนการที่นายกเทศมนตรีตำบลจอไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล 1 ขั้น แต่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แค่ 0.5 ขั้น ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว เมื่อนำผลการประเมินมาคำนวณเงินที่ต้องใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพบว่าเกินวงเงินที่พึงจะเลื่อนได้จึงต้องจำเป็นต้องตัดหรือปรับปรุงผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นออกบางส่วนเพื่อให้อยู่ในวงเงินที่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ กล่าวคือ  เมื่อทราบผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ได้โต้แย้งผลการประเมินดังกล่าว ดังนั้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.55/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580197-1F-630618-0000659395.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26-09-2020, 01:08:00 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »