รวมหนังสือหารือการประชุมสภาท้องถิ่น หนังสือรับรอง ไม่ชะรำหนี้สหกรณ์ฯ

  • 0 replies
  • 371 views
นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือหารือ ดังนี้
1.หนังสือหารือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเเดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/6/23663_1_1591258449964.pdf...
2.หนังสือหารือคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาล (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/6/23662_1_1591258385910.pdf...
3.หนังสือหารือการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระนอง (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/6/23659_1_1591258106908.pdf...
4.หนังสือหารือเกี่ยวกับหนังสือรับรอง (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/3/23272_1_1584514649939.pdf...
5.การขอหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/3/23175_1_1583397942465.pdf...
6.ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../11/22645_1_1573093015519.pdf...
7.หารือการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/3/23168_1_1583392130546.pdf...
8.หารือการทำกิจการนอกเขตเทศบาล (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/3/23170_1_1583396392631.pdf...
9.หนังสือหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2020/3/23172_1_1583397511064.pdf...
10.หนังสือขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../2019/9/22368_1_1568687519242.pdf...
11.หนังสือหารรือเดินทางไปราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/.../temp.../tempNews/2019/2/50650_1.pdf
12.นิติกรพร หนังสือแจ้งดำเนินการทางวินัยกรณีที่พนักงาส่วนท้องถิ่นไม่ชะรำหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.sansailocal.go.th/.../inner.../20170308135234.pdf
13.หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด  กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวนหนึ่งมีพฤติกรรมเพิกเฉยการชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.surinlocal.go.th/public/download.php...
14.หารือแนวทางปฏิบัติในกรณี ... ส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีพฤติการณ์เพิกเฉยไม่ชำระหนี้หรือภาระผูกพัน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.nptlocal.go.th/.../order/20170119143150vrxas.pdf