การฟ้อง ป.ป.ช.ไม่รับเรื่องร้องเรียนและการละเลยต่อหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียน

  • 0 replies
  • 288 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ฟ้อง ป.ป.ช.ต่อศาลปกครองกรณีที่ ป.ป.ช.ไม่รับเรื่องร้องเรียน กล่าวคือ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนั้น จึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา "คำสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี่ 68/2563 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01013-580492-2F-630601-0000658731.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ฟ้อง ป.ป.ช.ต่อศาลปกครองกรณีที่ ป.ป.ช.พิจารณาเรื่องร้องเรียนล่าช้าว่า ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กล่าวคือ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนั้น จึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา "คำสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี่ 69/2563 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/01013-580806-2F-630513-0000657937.pdf