การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายคำสั่งไล่ออกจึงไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 529 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการที่ดินกรณีการรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับเขตประทานเหมืองแร่ที่ยังไม่หมดอายุโดยมีผู้ร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ต่อมา ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและหน่วยงานจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ กล่าวคือ ข้าราชการออกจากราชการไปเกิน 5 ปีแล้วการไต่สวนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การลงโทษไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.7/2563" มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01011-560034-1F-630330-0000657069.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21-09-2020, 23:01:25 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »