รองนายก อบจ.นายกเทศมนตรี นายก อบต.และรองนายก อบต.จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ ต่อ ป.ป.ช.

  • 0 replies
  • 45 views

๑.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีตำบล น.จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตําบล น. จังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๐/๒๕๖๒ (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/074/T_0004.PDF
๒.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบจ.จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยกคำร้องของ ป.ป.ช."คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๒/๒๕๖๒" (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/074/T_0009.PDF
๓.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายก อบต.จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายก อบต.รับสารภาพรอการลงโทษ ๑ ปี "คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๔/๒๕๖๒" (ค้นโดยนิติกรพร)
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/074/T_0013.PDF
๔.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต..จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองนายก อบต.รับสารภาพรอการลงโทษ ๑ ปี "คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๗๗/๒๕๖๒" (ค้นโดยนิติกรพร)  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/074/T_0019.PDF