ปลัด อบต.มีความขัดแย้งกับผู้บริหารทำให้เงินตกเป็นเงินสะสมประชาชนเสียโอกาสพัฒนา

  • 0 replies
  • 361 views


นิติกรพรขอนำเรีนการที่ นายก อบต.มีคำสั่งลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือนปลัด อบต.กรณีที่มีพฤติการณ์มีความขัดแย้งกับผู้บริหาร ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารในการบริหารของ อบต.ตามอำนาจหน้าที่ของปลัด อบต.ไม่ทำตามนโยบายของผู้บริหาร ไม่เข้าร่วมประชุมสภา อบต.ทั้งที่ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้เข้าประชุม พฤติการณืดังกล่าวยอมส่งผลกระทบต่อโครงการต่างๆ ของ อบต.เกิดความล่าช้าทำให้เงินงบประมาณของ อบต.ตกเป็นเงินสะสม ทำให้ประชาชนเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา กล่าวคือ ปลัด อบต.จึงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ประกอบกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วตำบลในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ จึงมีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ดังนั้น การที่นายก อบต.ลงโทษลดขั้นเงินเดือนและ ก.อบต.มีมติให้ลงโทษลดขั้นเงินเดือนจำนวน 1 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 58/2563"(ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03012-580119-1F-630616-0000659275.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16-09-2020, 00:36:48 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »