ข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียยของทางราชการไล่อออกจากราชการ

  • 0 replies
  • 288 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียยของทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.13/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01011-560010-1F-630626-0000659953.pdf