คําวินิจฉัยอัยการสูงสุดที่น่าสนใจ ขนส่งไม่จดทะเบียนรถยนต์ การพนัน ถาม-ตอบวินัย

  • 0 replies
  • 170 views

1.รวมคําวินิจฉัยสํานักงานอัยการสูงสุดที่น่าสนใจ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.lfoathai.com/download.php?download_id=1122
2.หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2558 (ค้นโดยนิติกรพร)  http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite16/file/2558-1.pdf
3.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ขนส่งไม่จดทะเบียนรถยนต์ให้ชอบแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 607/2553" (ค้นโดยนิติกรพร) 
http://elaw.dlt.go.th/ElawUpload/Document_Import/LW3-02-07-00003.pdf
4.นิติกรพรขอนำเรียนการฟ้องคดีปกครองขอจดทะเบียนรถยนต์แต่ไม่จดทะเบียนรถยนต์ให้ชอบแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1377/2559" (ค้นโดยนิติกรพร) http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561170-1F-591101-0000586031.pdf
5.นิติกรพรขอนำเรียนการให้ออกจากราชการเพราะเล่นพนันบอลไม่ชอบ (ค้นโดยนิติกรพร). http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-561151-1F-590609-0000585808.pdf
6.ปัญหาถาม-ตอบ เรื่องวินัย (ค้นโดยนิติกรพร) https://www.dol.go.th/personnel/PublishingImages/Pages/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/100%20%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%204-7-2559.pdf