ยืมเงินเทศบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งกีฬาส่งคืนล่าช้าหักเงินเดือนชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 218 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการยืมเงินตามสัญญายืมเงินของเทศบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งกีฬาโรงเรียนรับเงินมาแล้วไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้าตามระเบียบ ดังนั้น การที่เทศบาลหักเงินเดือนเพื่อชดใช้เงินคืนให้แก่เทศบาลจึงชอบแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อบ.44/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600033-1F-630417-0000657197.pdf