การที่ข้าราชการครูได้นำเงินอาหารกลางวันไปใช้ส่วนตัวโดยได้เงินมาคืนไล่ออกชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 718 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการครูได้ยักยอกเงินนำเงินอาหารกลางวันไปใช้ส่วนตัวโดยได้เงินมาคืนและทำหนังสือรับสภาพหนี้ซึ่งเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการมีคำสั่งปลดออกจากราชการแต่ลดโทษเป็นตัดเงินเดือนร้อยละ 5 เป็นเวลา 2 เดือน ต่อมา อ.ก.ค.จึงมีมติให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ดังนั้น คำสั่งให้ลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยกฟ้อง "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.814/2558" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540313-1F-580930-0000558499.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13-09-2020, 00:45:20 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »