ปลัด อบต.บวชไม่ลาตามระเบียบลงโทษปลดออกจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และอื่นๆ หลายเรื่อง

  • 0 replies
  • 632 views1.นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบวชตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่ถือว่าเป็นวาลา กล่าวคือ การที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบวชโดยไม่มีการยื่นใบลาบวชต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบของทางราชการแต่อย่างใด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ปกครองผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ย่อมต้องทราบระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างดีแต่กลับไม่ใส่ใจประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ พฤติการณ์ดังกล่าว จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ประกอบกับมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบให้ลงโทษปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.535/2558" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551081-1F-580923-0000557817.pdf

2.นิติกรพรขอนำเรียนการที่สมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนตำบลบวชหน้าไฟไปแค่ 3 ชั่วโมง ต่อมานายอำเภอจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวคือ ศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอแต่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับให้เป็นยกฟ้อง ดังนั้น การให้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนตำบลกรณีการบวชหน้าไฟไปแค่ 3 ชั่วโมง จึงชอบแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.459/2562" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590040-1F-620827-0000644676.pdf

3.นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอลาบวชตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามระเบียบของทางราชการต่อมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและนายอำเภอมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว  มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.1202/2558" (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2551/01012-510899-1F-581008-0000572313.pdf

4.นิติกรพรขอนำเรียนการที่สมาชิก อบจ.บวชผุ้ว่าราชการจังหวัดให้พ้นตำแหน่งชอบแล้ว  มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.288/2545" (ค้นโดยนิติกรพร)
https://www.nakhonlocal.go.th/new50/doc/nrt5000490.pdf

5.นิติกรพรขอนำเรียนการหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยการลาบวชตามระเบียบต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่และการบวชไม่ลานิติกรพรหารือคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยการลาบวชตามระเบียบต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.law.moi.go.th/pdf/1_2561_06_06_29s.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11-09-2020, 23:03:55 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »